Ajatuksia tasavuosina

10 vuotta
Hollolan Lahti 1/1956 pääkirjoitus
(päätoimittajana A. V. Mattila)

Näinä päivinä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Lahteen perustettiin kotiseutuyhdistys, Lahti-Seura. Kotiseututyötä oli täällä tosin harrastettu muun muassa nuorisoseurojen piirissä, mutta tälle alalle erikoistunut kotiseututyön harrastajien piiri on toiminut Lahdessa varsinaisesti vuoden 1946 helmikuusta lähtien.

On joskus oltu eri mieltä siitä, onko kotiseututyöllä kaupunkipaikoissa mitään tarkoitusta ja menestymisen mahdollisuutta. Tästä asiasta ei kuitenkaan voi olla kahta mieltä. Aivan yhtä hyvin, kun maaseutulainen kasvaa kiinni kotikontuunsa ja siihen rakastuessaan tuntee tarvetta vaalia kotiseutunsa parasta on yhteisvoimin ja yhteistoimin huollettava. Voidaanpa väittää, että kotiseututyö on kaupunkipaikoissa tärkeämpää kuin maaseudulla. Näin siksi, että kaupunkilaisten kiireinen elämän rytmi, vieraampi yhteenkuuluvaisuus, monet ajanvietteet ja muu elämän riento ovat omiansa vieroittamaan siitä, minkä tulisi isänmaan ohella olla kullekin oman kodoin rinnalla sydäntä lähinnä. Se on oman kotikaupunki. Tämän vuoksi kaupunkipaikoissa, jos missä, tarvitaan sellaista yhteenliittymää, jossa eri yhteiskuntaluokista olevat eri harrastusaloja omaavat, eri ikäkaudet sekä muuten keskenään ehkä hyvinkin vieraat henkilöt saattavat löytää toinen toisensa saman suuren perheen jäsenenä.

Nyt ensimmäiselle kymmenvuotispaalulle saapuva Lahti-Seura on lyhyenä toiminta-aikanaan koettanut olla lahtelaisille sellainen yhdysside, jossa monet kaupunkilaiset ovat saaneet tunnun saman lahtelaisperheen jäsenyydestä. Se on koettanut parhaansa mukaan toimia kaupunkinsa menneisyyden tunnetuksi tekijänä ja tutkijana. Se on tehnyt aloitteita nyky-Lahden siistimiseksi ja kaunistamiseksi ja se on myöskin koettanut tehdä kaupunkiaan ulospäin tunnetuksi. Harrastelijavoimin ja riittävien rahavarojen puuttuessa on työ seuran johdon mielestä ehkä joskus ollut puutteellista, mutta joka tapauksessa tämä työ ansaitsee kaikkien lahtelaisten tuen ja tunnustuksen.

Toivotamme seuralle hyvää menestystä ja seuran jäsenille työn iloa alkavalle kymmenvuotistaipaleelle.

40 vuotta
Hollolan Lahti 1/1986
Kirjoittaja oli Lahti-Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja sekä Hollolan Lahti -lehden päätoimittaja Kotiseutuneuvos Unto Tupala

Kun Lahti-Seura 12.3.1946 perustettiin, ei toimenpide ollut valtakunnallisesti mitenkään erikoinen, – tuskin ylitti sanomalehtien uutiskynnystä Lahden ulkopuolella. Tämä johtui osittain siitä, että näinä viime sotiemme jälkeisinä vuosina kiinnostus kotiseututyöhön laajeni ja vahvistui ennennäkemättömän voimakkaasti ja tieto uuden kotiseutuyhdistyksen perustamisesta ei ollut mikään uutinen. Syynä tähän lienee ainakin omalta osaltaan ollut sotien synnyttämä koko kansan kokema voimakas yhteen kuuluvuuden tunne ja sen aiheuttama pyrkimys suomalaisten erityispiirteiden korostamiseen ja sen pohjaksi tarvittavan tiedon hankkimiseen.

Kun kansalaisia lähinnä olevan alueen, kotiseudun, historian, elämäntapojen ja -olosuhteiden tutkimukseen tunnettiin suurta kiinnostusta ja samalla todettiin että sellaisen alulle saaminen saattoi parhaiten tapahtua yhteistyönä, perustettiin kotiseutuyhdistyksiä. On sanottu, että tuo aika oli kotiseututunteen aikaa. Mihin tuo kotiseututunne perustuu? Missä tahansa joudummekin elämään, on meillä aina ympäristö, joka muodostaa toimikenttämme. Se on tärkeä työllemme, mutta sen ei tarvitse olla sama kuin kotiseutu. Ihmiselle on kotiseutu vain siellä, missä hän on sisäisesti juurtunut ympäristönsä maaperään ja luontoon ja myös sen henkiseen kulttuuriin, joka on lähtöisin tuosta ympäristössä. Kotiseutuun kuuluvat myös kotipaikkakuntamme tutut asukkaat, jotka tunnemme omakohtaisen kokemustemme perusteella omaavamme tällaisen kotiseudun, ymmärrämme myös, mitä on kotiseututunne.

Tällaisen tunteen elähdyttäminä olivat varmaan ne 35 lahtelaista, jotka perustivat Lahti-Seuran ja myös ne sadat, jotka ovat näiden vuosien aikana kuuluneet jäsenistöömme. Seurallamme on neljän vuosikymmenen aikana ollut nousu- ja laskukausia sekä toiminnassaan että jäsenmäärällä mitattavassa kannatuksessaan. Siitä voimme kuitenkin olla varmoja, että seuran johto on aina pyrkinyt parhaansa mukaan toteuttamaan säännöissämme mainittuja tavoitteita. Seuran toimintaan ovat vaikuttaneet vuosikymmenen kuluessa tapahtuneet muutokset kansalaisten elintavoissa, tavoitteissa ja suhtautumisessa seuramme pyrkimyksenä oleviin elämänarvoihin ja yleensä kotiseutuharrastukseen ja -työhön.

Tällä hetkellä kansalaismielipide arvostaa kotiseutuyhdistyksiä ja niiden työtä, mutta aktiivinen osallistuminen siihen ei varsinkaan suurilla paikkakunnilla ole mainittavasti lisääntynyt. Syynä siihen saattaa olla työikäisten kiireellisyys ja joillakin kenties arkuus ‘tuppautua’ toimintaan mukaan. Vaikka viimemainittu vaivaa myös lahtelaista kotiseutuharrastusta, uskon että Lahti-Seuran toiminnassa viime vuosien nousu jatkuu vielä seuraavalla vuosikymmenellä.

75 vuotta
Hollolan Lahti 1/2021
Kirjoittaja Sauli Hirvonen on Lahti-Seuran nykyinen puheenjohtaja.

Ennen Lahti-Seuran perustamista paikkakunnalla tehtiin kotiseututyötä monissa yhdistyksissä. Sotien jälkeen kotiseutuyhdistysten perustamisaalto pyyhkäisi läpi Suomen. Lahden seudulla perustettiin vuonna 1945 Hollolan kotiseutuyhdistys ry, ja seuraavana vuonna Lahti-Seuran lisäksi aloitti myös Orimattila-Seura.

Lahti-Seuran toiminta oli jo perustamisesta lähtien aktiivista, siitä piti huolen asialleen omistautuva ja monenkirjava lahtelaisjoukko, joka halusi nostattaa kaupungin henkeä ja yhteenkuuluvuutta. Perustamisvaiheessa Lahti-Seuran säännöissä määritellyt tavoitteet kirjattiin kattamaan kotiseutukentän laaja kirjo. Toiminnan ydin oli ja on edelleen ”syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa”.

Lahti-Seuran tavoitteet ja toiminta ovat liittäneet vuosikymmenten aikana yhteen erilaisia ihmisiä toimimaan yhteisen kotiseudun puolesta. Kotiseutuyhteisöjen voimavara on erilaisten elämänkokemusten, mielipiteiden ja näkemysten kirjo, joiden yhteinen nimittäjä on tavoite parantaa oman kotiseudun olosuhteita. Juuristaan kiinnostuneet toimijat muodostavat seuran toiminnan rungon. Jäsenistön on seurattava aikaansa, sillä myös ajan virtaukset ohjaavat toimintaa vaikka kotiseutuyhdistyksen tavoitteita voi pitää ajattomina.

Toivon, että Lahti-Seuralla on hyvä maine, mutta luulen, että kotiseutuyhdistyksillä voi olla haasteena selkeä profiloituminen. Usein kysytäänkin mitä Lahti-Seura tekee. Konkreettisia esimerkkejä on helppo antaa, mutta kotiseututyökäsitteen pureskelu vaatii aikaa, ja vastaus ei välttämättä ole kovin yksioikoinen. Lahden seudulla toimii monia aktiivisia yhdistyksiä, jotka toiminnan luonteen vuoksi voidaan luokitella myös kotiseutuyhdistyksiksi, aivan kuten tehtiin ennen ensimmäisiä varsinaisia kotiseutuyhdistyksiä. Seuran perustamisen jälkeen monet seuran toiminnanmuodot kuten rakennus- ja luonnonsuojelu, matkailu sekä yleisesti elinkeinoelämän asiat ovat siirtyneet pääasiassa muille ko. asiaan vihkiytyneille yhdistyksille.

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, vaan ajoittain on hyvä tunnustella yhteistyömahdollisuuksia. Lahti-Seurakin pyrkii tähän, ja vaikka suunniteltu yhteistyöhanke ei toteutuisikaan, käyty vuoropuhelu voi auttaa ymmärtämään muiden tahojen toimintaperiaatteita tai muita seikkoja, joita seura voi hyödyntää omassa toiminnassaan; esimerkiksi uusien tapojen oppiminen. Ja tietysti seura voi olla mallina myös muille. Riippumatta hankkeesta usein yhteistyöprosessi itsessään on kotiseututyötä parhaimmillaan, ja hankkeen, toivon mukaan positiiviset tulokset, vahvistavat kotiseutuhenkeä ja yleisesti parantavat kaupungin ilmapiiriä.

Kotiseutuaatteelle ja sen eri muodoille on kysyntää. Nastola-seura herätettiin henkiin kuntaliitoksen korvilla, mikä ei liene yllätys, sillä näin on tapahtunut muuallakin kuntaliitosten yhteydessä. Lahden seudun sukututkimusseura on noussut Suomen suurimmaksi paikallisyhdistykseksi. Tämä kertoo hyvin tehdystä työstä, mutta myös siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä historiasta, johon he kokevat samaistuvansa.

Lahti-Seura on historiansa aikana kokenut nousuja ja laskuja. Vuodesta 1954 alkaen seuran julkaisemasta Hollolan Lahti -lehdestä tuli 1960-luvulla Suur-Hollolan-kotiseutuliiton lehti, jolloin Lahden rooli lehdessä pieneni. Seuran jäsenet eivät ehkä samaistuneet ylikunnallisen yhteisön tuottamaan julkaisuun vaan kaipasivat julkaisuja itselleen tutuista asioista. Lopulta Hollolan Lahti lakkasi ilmestymästä. Osittain tästä syystä vuonna 1976 jäseniä oli vain 55. Seuran puheenjohtaja Unto Tupala nosti oman lehden tärkeyden esille 1970-luvun lopulla. Määrätietoisesti edennyt hanke johti siihen, että ensimmäinen nykymuotoinen lehti julkaistiin vuonna 1980. Hollolan Lahti -lehti on edelleen yhdistyksen tärkeimpiä ja näkyvämpiä kanavia kertoa yhdistyksen toiminnasta, historiasta ja tulevaisuudesta.

Ihminen haluaa kuulua johonkin. Kotiseutuaate ja -työ tarjoavat historiasta(an) kiinnostuneille loputtoman kulttuurisen tutkimuskentän, joka suuntautuu niin itseensä kuin muihinkin. Samalla tulee asettaneeksi itsensä osaksi kulttuuriperinnön muodostamaa virtaa, jossa kotiseutuidentiteetin luominen alkaa historian arvostamisesta ja ymmärtämisestä. Jatkuvuus vaatii uusien ajatusten ja toimintamallien ja -tapojen omaksumista, tulevaisuuteen katsomista. Ja jotta toiminnasta nauttisi, on oltava utelias ja koettava tekemisen iloa.

Tavoitteena on tarjota lahtelaisille parempaa Lahtea. Se lienee ollut seuran perustamisesta alkaen ja on tulevaisuudessakin tärkein asia. Sen tavoitteen saavuttamiseksi jokainen meistä voi osallistua kehittämällä, välittämällä ja vaalimalla omaa ympäristöään ja kotiseutuaan omaksi ja koko yhteisön hyväksi.

Kategoriat: Artikkelit, Julkaisut | Jätä kommentti

Hollolan Lahti 1/2021


Julkaisu toukokuu 2021, sivumäärä 20.
Lahti-Seuran 75-vuotisjuhlanumero
Kannen kuva: Lahti-valokuvakirjan kansi vuodelta 1949. Kirja oli nuoren yhdistyksen voimainponnistus. (Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto)

Lehden 1/2021 sisältö:
Puheenjohtajan palsta – Sauli Hirvonen
Jäsenasioita – Lahti-Seura
Lahti-Seura 75 vuotta 1/3 – Lahti-Seura & Sauli Hirvonen
Tiirismaan 110-vuotisjuhlapuhe – Irma Willman
Lahden pääteiden rakentaminen – Sauli Hirvonen
Mielipide: Ulko- ja sisäkehätiet – Sauli Hirvonen
Heimoliiton säätiö kotiseututyön asialla – Janne Ridanpää
Pelastiko lahtelainen raha Päivälehden? – Janne Ridanpää
Luontoretki – Nykytaiteen suurkatselmus – Kirsti Tonttila / Nastola-seura ry
Kuvat – Lahden kaupunkiympäristö

Puheenjohtajan palsta / päätoimittajalta – Sauli Hirvonen

Lahti-Seura täyttää 75 vuotta. 12.3.1946 pidetyssä perustamiskokouksessa 35 lahtelaista liittyi uuteen kotiseutuyhdistykseen. Perustamisko-kousta valmisteleva kokous oli pidetty 24.2., jolloin Etelä-Suomen Sanomat uutisoi: ”Lahti-Seura päätetty perustaa.” Samana vuonna perustettiin myös Orimattila-Seura, vuotta aiemmin oli käynnistynyt Hollolan Kotiseutuyhdistyksen toiminta; sodan jälkeen kotiseutuyhdistyksiä perustettiin tiuhaan.

Kuluvan juhlavuoden Hollola Lahti -lehdissä kerrotaan Lahti-Seuran toiminnasta ja julkaisisimme mielellämme myös lukijoiden muistoja.

Oli hienoa huomata, että paikallismediat Etelä-Suomen Sanomat ja Yle Lahden Radio kiinnostuivat juhlavuottaan viettävästä seurasta ja sen toiminnasta. Lämmin kiitos myös kaikille niille, jotka onnittelivat seuraa vuosipäivänään; Suomen Kotiseutuliitto muisti yhdistystä onnitteluadressilla.

Seuran (juhla)näyttely järjestetään pääkirjaston aulassa lokakuussa ja teema näkynee myös Lahti-päivän ohjelmistossa.

***

Poikkeustilanteen jatkuessa seuran toiminta on pyritty pitämään mahdollisimman ”normaalina”, esimerkiksi kokoukset on pidetty sovitusti rajoitusten puitteissa. Alkuvuodesta otimme etäkokoustamisen mahdollisuudet esille, ja myönnettäköön että asia ei ollut aiemmin kovinkaan voimakkaasti esillä. Seuran on tarjottava myös muita vaihtoehtoja sopeutuakseen tilanteeseen ja tarjottava jäsenistölleen muita osallistumistapoja. Vastaavasti tulevia tapahtumia, esimerkiksi tulevan Lahti-päivän ohjelmistoa, voisi lähettää verkkoon ”striimattuna” eli suoratoistona.

On ilahduttavaa, että juhlavuoden ensimmäinen Hollolan Lahti -lehti sisältää monipuolisesti kotiseutuaiheisia juttuja useilta kirjoittajilta.

Liikenneteema jatkuu tässä numerossa, painotus on nyt tieliikenteessä ja teissä.

Mainostettakoon vielä, että muusikko ja tietokirjailija Hannu Kivilän nettisivut aukesivat hiljattain. Sivuilta löytyy musiikkiin, liikenteeseen ja Lahteen liittyviä artikkeleita. Kivilä on tuttu mm. teoksistaan Lahtelaisen lukukirja ja Lahtelaisen sanakirja. Verkko-osoite on hkivila.wordpress.com.

Vaikuttamista

Kuntavaalit siirtyivät huhtikuulta kesäkuulle, joten äänestäjät saivat lisäaikaa miettiä sopivia ehdokkaita, jos sellaisia ei ollut vielä tiedossa. Etelä-Suomen Sanomien vaalikonekyselyn mukaan ainakin Päijät-Hämeen ehdokkaat ovat kotiseuturakasta väkeä. Kyselyn yli 800 ehdokkaasta suurin osa (lähes 90 %) oli sitä mieltä että kotikunta oli merkittävä osa identiteettiä. Äkkiseltään voisi ajatella että asia olisi nimenomaan näin, onhan kyse kuntavaaleista. Jutun lopuksi toimittaja toteaa, että parasta kotiseututyötä on lähteä kuntavaaliehdokkaaksi.

Me, jotka emme ole ehdokkaaksi lähtemässä, joudumme (tai saamme) miettiä muita tapoja huomioida tulevat vaalit. Monissa kotiseutuyhdistyksissä varmasti pohditaan miten kotiseututyöhön ja -identiteettiin kohdistuvat tarpeet tulevat huomioiduiksi ehdokkaiden puheissa ja etenkin teoissa. Tässä kohtaa tulee avuksi Suomen Kotiseutuliitto, joka on julkaissut jäsenyhdistyksilleen ohjeistuksen siitä, mitä jokainen yhdistys voi tehdä: vaalipaneelien järjestäminen, kuntavaaliteemojen nostot somessa, kampanjatekstien julkaiseminen omassa lehdessä jne. Kotiseutuliitto toteaakin: ”Kestävä kotiseutusuhde takaa kestävän yhteisön. Kotiseututoimijoilla on hallussaan kotiseudun ja oman kotikunnan kulttuuriperinnön, paikallisuuden ja identiteetin paras asiantuntemus. Se on joka kunnan oma voimavara.” Lahden seudulla on monia asiantuntevia yhdistyksiä, joilla on tietoa, osaamista ja kykyä toimia asiantuntijana ns. omalla sektorillaan, yhtä lailla kuin jokaisella asukkaalla. Toivottavaa onkin että mahdollisimman moni täysi-ikäinen käyttäisi äänioikeuttaan kesäkuun 13. päivänä.

Kansalaisvaikuttamisessa, vuorovaikutuksessa ja avoimuudessa Lahdessa on menty eteenpäin. Hiljattain käynnistyi ns. kumppanuuspöytähaku. Sen tarkoituksena on koota ihmisiä yhteen edistämään asukkaiden ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Seuran edustaja lähetti oman hakemuksensa, ja tähän palataan myöhemmin.

***

Tätä kirjoitettaessa kevätaurinko oli ehtinyt jo lämmittää mukavasti vaikka kylmyys jatkuikin lämpimän jakson jälkeen. Mennyt talvi tuntuikin erityisen pitkältä. Nyt kun seuran juhlavuotta vietetään poikkeustilanteessa, voisi todeta, että normaali arki olisi parasta juhlaa. Mutta ennen kuin ”normaali” arki koittaa, on tärkeää huomata, että aivan nenän edessämme voi olla jotakin, johon voimme keskittyä odottamisen sijaan. Eräänä kauniina sunnuntaipäivänä kävelin ensimmäistä kertaa keskustan kiertävän Lehmusreitin kokonaan läpi. Reitti todisti syntyperäiselle lahtelaiselle, että aina on jotain uutta ja mielenkiintoista tutulta tuntuvan nurkan takana. Lahti on hieno kaupunki.

Toivotaan että tuleva kesä lämmittää niin fyysisesti kuin mieltäkin.

 

Kategoriat: Hollolan Lahti, Julkaisut | Jätä kommentti

Vetoomus kaupunginvaltuutetuille

Vetoomus

Aihe: Kaupunginmuseolle asetettujen säästötavoitteiden kohtuullistaminen

Arvoisat valtuutetut

Tietoomme on tullut, että Lahden kaupunginmuseon vuosibudjettia 2021 oltaisiin leikkaamassa peräti 5 -10 %:lla. Ymmärrämme, että Lahden taloustilanne vuoden 2021 talousarviossa näyttää tällä hetkellä reilua alijäämää. Siis säästöpaineita on. Mutta suuri yllätys on, että aiemman leikkauksen lisäksi on tulossa vielä lisäleikkaus. Jos ostopalveluita ei enää ole mahdollisuus käyttää, museot ja muut kulttuurilaitokset ovat mahdottoman tilanteen edessä. Vetoammekin että lisäleikkausta ei toteuteta. Leikkausten aiheuttamien sivistyksellisten menetysten lisäksi leikkaukset heikentävät Lahden mainetta kulttuuriystävällisenä kaupunkina.

Esitettyjen lisäleikkausten seurauksena monet museon vuoden 2021 suunnitelmat vaarantuvat: Näyttelyitä on pakko karsia. Esitelmät, seminaarit ja luentosarjat jäävät pitämättä. Mastolan ja Hiihtomuseon vuoden 2021 av-toteutukset vaarantuvat.
Miten käy Historiallisen museon korjauksen ja pitkään työn alla olleen perusnäyttelyn kunnianhimoisen suunnittelun. Alueemme historian kattavaa perusnäyttelyä odottavat innolla niin lahtelaiset kuin matkailijatkin.

Uusi LAD avataan vuonna 2022. LADin näkyvyyttä pitää ensi vuonna lisätä ja tulevan museon odotusarvo käyttää hyväksi. LAD:n kokoelmiin pitää juuri avaamisen kynnyksellä pystyä hankkimaan uutta kuvataidetta?

Museo ei nykypäivänä ole pelkästään teoksia seinällä, esineitä tai vitriinejä. Niiden lisäksi se on elävä, uutta teknologiaa hyödyntävä monitoimitaho. Moderni museo tarjoavaa virtuaalitoteutuksia ja se ovat kävijän kanssa vuorovaikutuksessa. Museo on monenlaisten kulttuuritapahtumien näyttämö ja inspiroija. Museon tehtävä on myös vaalia alueen kulttuuria, kartuttaa kokoelmia, tehdä tutkimustyötä sekä nyt, statuksen saatuaan, toimia Päijät-Hämeen alueellisena vastuumuseona.

Museoiden kävijämäärät vaikuttavat suoraan tuloihin. Mitä maksaa, kun alas ajettuja toimintoja leikkausten jälkeen aletaan uudelleen puhaltaa henkiin?
Myös teatterin ja orkesterin supistukset ovat kohtalokkaita. Lahtelaiset kulttuurilaitokset lisäävät kiinnostusta omaa ympäristöä kohtaan, vahvistavat ihmisten identiteettiä, avartavat näkemystä ja auttavat ymmärtämään omaa asemaa osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Tämän ymmärtäminen helpottaa kiinnittymistä omaan paikkaan ja kasvattaa Lahden vetovoimaa.

Esitämme, että suunniteltuja kulttuurin lisäsupistuksia ei toteuteta, vaan tarvittava rahoitus hankitaan muulla tavalla.

Lahdessa 19.11.2020

Lahden kartanon ystävät ry
Eva Sireni
puheenjohtaja

P-H Taidemuseoyhdistys ry
Kirsti Nenye
puheenjohtaja

Lahti-Seura r.y.
Sauli Hirvonen
puheenjohtaja

Kategoriat: Lausunnot ja pöytäkirjat | Jätä kommentti

Hollolan Lahti 3/2020


Julkaisu joulukuu 2020, sivumäärä 16.
Kannen kuva: Presidentti Juho Kusti Paasikiven patsas Tauno Lautamatin kuvaamana. Veikko Leppäsen suunnittelema patsas pystytettiin vuonna 1961. Vuonna 2020 Lahdessa aktiivisesti vaikuttaneen Paasikiven syntymästä tuli 150 vuotta. (Tauno Lautamatti)

Lehden 3/2020 sisältö:

Puheenjohtajan palsta – Sauli Hirvonen
Seuran tapahtumia – Sauli Hirvonen
Vuoden lahtelainen: Pertti Hammar
Muistoja Lahden vierailuilta – Irma Willman
Kirja-arvio: Tunnelmia Lahdesta – Hannu Kivilä
Mielipide: Turku-Pietari-valtaväylä Lahden kasvun ja kehityksen dynamoksi – Antti Holopainen
Mielipide: Rautatiehankkeet – Sauli Hirvonen
Kuvat kartalla – Lahden kaupunkiympäristö

Puheenjohtajan palsta / päätoimittajalta – Sauli Hirvonen

Lahti-Seuran syyskokous pidettiin 31.10.2020 elokuvateatteri Kino Iiriksen elokuvasalissa, johon oli saapunut kokoustamaan 9 henkeä. Hallitus sai kaksi uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan Leena Vilponen ja Erpo Heinolainen! Kiitos omasta ja hallituksen puolesta väistyville hallituslaisille Ulla Liliukselle ja Janne Ridanpäälle ajastaan ja panoksestaan Lahti-Seuran hyväksi. Kiitos myös kokousväelle luottamuksesta; jatkan ensi vuonna seuran puheenjohtajana.

Hallituksen esittämät jäsenmaksujen korotukset hyväksyttiin, joten vuonna 2021 henkilöjäsenmaksu on 25 euroa sekä perhe- ja nuorisojäsenmaksut ovat 12 euroa.

Kokous sujui hyvin ja jälleen käytiin tervehenkistä keskustelua seuran tulevasta toiminnasta sekä haasteista, joita ovat mm. jäsenmäärän kasvattaminen.

Kokouksen jälkeen pidetty Lahti-päivä tarjosi Lahden kaupungin perustamisen kunniaksi – koronan kurittamana – pienimuotoisesti ohjelmaa; joukkoliikenneteema jäi yhteen esitelmään, mutta oli aihe oli sitäkin kiinnostavampi. Ohjelmaan kuului tuttuun tapaan Vuoden lahtelainen -tunnustuksen julkistaminen.

Syyskokouksesta, Lahti-päivästä sekä seuran menneistä ja tulevista tapahtumista lisää seuraavalla aukeamalla. Joulukuulle suunniteltu Lahden seutu kartoin -karttakirjan esittelytilaisuus siirrettiin vuoden 2021 alkuun.

Maininta vielä valokuvista. Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto on läpikäynyt kaikki Lahti-Seuran kuvamateriaalin (albumit, vedokset, lasinegatiivit, negatiivit). Lähes kaikki kuvat on digitoitu, ne on luetteloitu ja siirretty Finnaan. Seuran kuvia on haettavissa Finna.fi-sivustolta hakusanalla Lahti-Seura ry.

Katsaus kaupunkiin

Kaupungissa syksyn puheenaiheet ovat painottuneet koronaan ja sitä kautta myös mm. kaupungin talouteen. Marraskuussa keskustelua herättivät kaupungin sivistystoimialaan kohdistuvat lisäleikkaukset. Lahden Kartanon ystävät ry, Lahti-Seura ja Päijät-Hämeen Taidemuseoyhdistys ry laativat kaupunginvaltuuteille kannanoton, jossa em. tahot esittivät huolensa lisäleikkausten vaikutuksista mm. Lahden museoiden toimintaan. Allekirjoittaneiden mielestä leikkauksilla olisi ollut pitkäaikaisia ja laajoja vaikutuksia mm. museoiden perustoimintaan. Todennäköisesti vaikutukset olisivat heijastuneet myös museon yhteistyökumppaneihin kuten kotiseutu- ja kannatusyhdistyksiin. Lisäleikkauksia ei tällä kertaa toteuteta: Valtuusto hylkäsi esityksen yhden äänen enemmistöllä.

Joka tapauksessa kaupungin taloustilanne on huolena. Lahden talousarvio sisältää kylmiä lukuja, mutta toki myös vahvuuksia ja optimismia.Houkuttelevuus on yksi avaintekijöistä, se miten alueelle saadaan kannattavaa yritystoimintaa, töitä ja sitä kautta veroeuroja.

Teollisuus on muokannut Lahden kaupunkia ja kaupunkikuvaa. Muutos on jatkuvaa. Vanhat valokuvat sivuilla 14-15 kertovat lahtelaisesta teollisuudesta, ja on valikoitunut julkaistavaksi ajankohtaisuuden vuoksi.

Kun kaupunki kasvaa ja keskustakin muuttuu. Syksyllä esiteltiin jälleen uusia kaavoituskohteita. Viime vuosina mm. Paavolan alue on ollut vahvasti esillä tornitalosuunnitelmien vuoksi. Viimeisin kaavamuutos koskee ns. Iskun korttelia, johon suunnitellaan kokonaan uutta kerrostalokorttelia. Kun vanhat punatiilirakennukset puretaan, keskustasta valitettavasti häviää jälleen iso pala teollisuushistoriaa.

Merkittävä rakennushanke saatiin päätökseen etuajassa, kun eteläinen kehätie otettiin käyttöön 8.12.2020. Kehätien valmistuttua keskustassa Mannerheiminkadusta tulee osa suunniteltua keskustan kehää, joka esiteltiin liikennesuunnitelmassa jo vuonna 2012 (Hollolan Lahti 1/2013). Hiljattain valtuusto hyväksyi liikennesuunnitelman pääperiaatteet, joten Liisua viedään nyt eteenpäin. Tieasioista enemmän lehdessä 1/2021.

Ympäristöpääkaupunki vuonna 2021

Lahdessa on tehty jo pitkään työtä ympäristön hyväksi ja monella saralla – kuten jätehuoltojärjestelmän kehittämisellä ja kivihiilen käytön lopettamisella. Euroopan komissio nimitti Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) – Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki. Teemavuoden avajaisviikkoa vietetään 15.1.-24.1.2021. Aiheesta enemmän tulevissa lehdissä.

LAD ja Malski

Lahden Taidemuseo täytti 10. joulukuuta 70 vuotta, Lahti-Seura onnittelee! Varsinaiset juhlallisuudet siirtyvät ensi vuoteen, mutta hyvä uutinen on se, että taidemuseo pääsee vihdoin asianmukaisiin tiloihin. Lahden Taide-, juliste- ja muotoilumuseo eli tuttavallisesti LAD avautuu keväällä 2022. Museon virallinen nimi julkistetaan myöhemmin.

Malskin ovia on tosin availtu pitkin vuotta, melkeimpä sitä mukaan kuin tiloja on valmistunut. Tiloissa toimii mm. kahvila sekä kaupunginmuseon museokioski. Panimotoiminta palasi Mallasjuoman entiseen tehtaaseen, kun paikallinen 
Ant Brew aloitti toimintansa kuluvana vuonna.

Malski tullee keräämäänkin yhteen luovien alojen tekijöitä sekä tarjoamaan lahtelaisille ja vierailijoille paljon mielenkiintoisia kokemuksia.

Vuosi 2021

Lahti-Seura täyttää 75 vuotta. Jäsenkirje ja -maksu kolahtaa viimeistään helmikuussa jäsenille, sisältäen asiaa toiminnasta sekä kevätkokouskutsun.

Tämänkertaisessa lehdessä on mm. Irma Willmanin lapsuusmuistelu ajoittuu 1940-luvulle. Tällaiset omakohtaiset kertomukset avaavat mainiosti tuon ajan arkea.

Vuoden lahtelainen Pertti Hammar kertoo Lahti-kokemuksistaan omin sanoin ja lisäksi lehdessä on myös kaksi mielipidekirjoitusta, jotka ottavat kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Juttuja Hollolan Lahteen saa jatkossakin tarjota.

Hyvää talvea ja toivotaan parempia aikoja!

Kategoriat: Hollolan Lahti, Julkaisut | Jätä kommentti

Lahden seutu kartoin -kirjan esittelytilaisuus siirretty

Kustannusyhtiö AtlasArt julkaisi keväällä 2020 yhteistyössä Lahti-Seuran kanssa teoksen Lahden seutu kartoin 1960- ja 2010-luvuilla. Lahden ensimmäisen karttakirjan esittelytilaisuus järjestetään Lahden kaupunginkirjaston auditoriossa alkuvuodesta 2021.

Kustantaja Risto Pekkanen kertoo AtlasArt-kustantamosta ja Seutu kartoin -kirjasarjasta, jonka jälkeen Vesa Tähtistä ja Hannu Kivilää haastattelee Erpo Heinolainen. Yleisö voi esittää tilaisuudessa kysymyksiä kirjasta tai kartoista.

Kirjan voi ennakkomaksaa Lahti-Seuran tilille ja noutaa kirjaston tapahtumasta. Maksuohjeet seuran sivuilla. Suoraan kotiinsa kirjan voi tilata kustantajalta.

Tilaisuuden järjestävät Lahti-Seura ry ja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti